Our Team

Jenil Shah

Jenil Shah

Consulting Actuary Partner
Saurabh Kochrekar

Saurabh Kochrekar

Consulting Actuary Partner
Anil Sevak

Anil Sevak

Technical head-EB
Sharon Kholi

Sharon Kholi

Senior Actuarial Manager
Sharana Mehta

Sharana Mehta

Senior Actuarial Manager
Pooja Chhabria

Pooja Chhabria

Client Relations Manager
Dharmesh Mehta

Dharmesh Mehta

Client Relations Manager
Jayesh Chaudhary

Jayesh Chaudhary

Client Relations Manager